Click to Subscribe
Reading Plan
Nap 110 Nap 111Nap 112

I. Krónikák fejezet 1

1
Ádám, Sét, Enós,
2
Kénán, Mahalalél, Jered,
3
Énók, Metúselah, Lámek,
4
Nóé, Sém, Hám és Jáfet.
5
Jáfet fiai voltak: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász.
6
Gómer fiai voltak: Askenaz, Rífat és Tógarmá.
7
Jáván fiai voltak: Elísá, Tarsísá, Kittím és Ródáním.
8
Hám fiai voltak: Kús, Micraim, Pút és Kánaán.
9
Kús fiai voltak: Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá és Szabteká. Ramá fiai voltak: Sebá és Dedán.
10
Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön.
11
Micraim nemzette a lúdiakat, anámiakat, lehábiakat és naftúhiakat,
12
a patrósziakat és a kaszlúhiakat. Innen származtak a filiszteusok és a kaftóriak.
13
Kánaán nemzette elsőszülöttjét, Szidónt, azután Hétet,
14
meg a jebúsziakat, emóriakat, girgásiakat,
15
a hivvieket, arkiakat és színieket,
16
az arvádiakat, cemáriakat és hamátiakat.
17
Sém fiai voltak: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd, Arám, Úc, Húl, Geter és Mesek.
18
Arpaksad nemzette Selahot, és Selah nemzette Hébert.
19
Hébernek két fia született. Az egyiknek Peleg volt a neve, mert az ő idejében váltak szét a OK2Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetot és Jerahot,
20
Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetot és Jerahot,
21
Hadórámot, Úzált és Diklát,
22
Ébált, Abimáélt és Sebát,
23
Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai voltak.
24
Sém, Arpaksad, Selah,
25
Héber, Peleg, Reú,
26
Szerúg, Náhór, Táré,
27
Abrám, azaz Ábrahám.
28
Ábrahám fiai Izsák és Izmael voltak.
29
Ezek a leszármazottaik: Izmael elsőszülöttje Nebájót, azután Kédár, Abdeél és Mibszám,
30
Mismá, Dúmá, Masszá, Hadad és Témá,
31
Jetúr, Náfis és Kédmá. Ezek voltak Izmael fiai. -
32
Ketúrának, Ábrahám másodrangú feleségének a fiai ezek voltak: ő szülte Zimránt, Joksánt, Medánt, Midjánt, Jisbákot és Súahot. Joksán fiai voltak Sebá és Dedán.
33
Midján fiai voltak: Éfá, Éfer, Hanók, Abídá és Eldáá. Ezek mind Ketúrá fiai voltak.
34
Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák fiai Ézsau és Izráel voltak.
35
Ézsau fiai voltak: Elifáz, Reúél, Jeús, Jalám és Kórah.
36
Elifáz fiai voltak: Témán, Ómár, Cefí, Gatám, Kenaz, Timná és Amálék.
37
Reúél fiai voltak: Nahat, Zerah, Sammá és Mizzá.
38
Széír fiai voltak: Lótán és Sóbál, Cibón, Aná, Dísón, Écer és Dísán.
39
Lótán fiai voltak: Hóri és Hómám, Lótán nővére volt Timná.
40
Sóbál fiai voltak: Alján, Mánahat, Ébál, Sefí és Ónám. Cibón fiai voltak: Ajjá és Aná.
41
Aná fia volt Dísón, Dísón fiai voltak: Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán.
42
Écer fiai voltak: Bilhán, Zaaván és Jaakán. Dísón fia volt Úc és Arán is.
43
Ezek a királyok uralkodtak Edómban, mielőtt Izráel fiainak királyuk lett volna: Bela, Beór fia, városának a neve Dinhábá volt.
44
Bela halála után a bocrai Jóbáb, Zerah fia lett a király.
45
Jóbáb halála után a Témán földjéről való Húsám lett a király.
46
Húsám halála után Hadad, Bedad fia lett a király, aki megverte a midjániakat Móáb mezején. Városának a neve Avít volt.
47
Hadad halála után a maszrékai Szamlá lett a király.
48
Szamlá halála után a rehóbót-hannáhári Saul lett a király.
49
Saul halála után Baal-Hánán, Akbór fia lett a király.
50
Baal-Hánán halála után Hadad lett a király. Városának a neve Páí volt, feleségének a neve pedig Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak a leánya volt.
51
Hadad halála után ezek lettek Edóm nemzetségfői: Timmá nemzetségfő, Aljá nemzetségfő, Jetét nemzetségfő,
52
Oholíbámá nemzetségfő, Élá nemzetségfő, Pínón nemzetségfő,
53
Kenaz nemzetségfő, Témán nemzetségfő, Mibcár nemzetségfő,
54
Magdíél nemzetségfő és Írám nemzetségfő. Ezek voltak Edóm nemzetségfői.

I. Krónikák fejezet 2

1
Ezek voltak Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Issakár és Zebulon,
2
Dán, József és Benjámin, Naftáli, Gád és Ásér.
3
Júda fiai voltak Ér, Ónán és Sélá. Ez a három született neki a kánaáni Batsúától. De Ért, Júda elsőszülött fiát gonosznak látta az ÚR, és ezért megölte.
4
A menye, Támár szülte neki Pérecet és Zerahot. Júdának összesen öt fia volt.
5
Pérec fiai Hecrón és Hámul voltak.
6
Zerah fiai voltak: Zimri, Étán, Hémán, Kalkól és Dára, összesen öten.
7
Karmi fia Ákán volt, aki szerencsétlenséget hozott Izráelre, mivel lopott a kiirtandó dolgokból.
8
Étán fia Azarjá volt.
9
Hecrónnak ezek a fiai születtek: Jerahmeél, Rám és Kelúbaj.
10
Rám Ammínádábot nemzette, Ammínádáb nemzette Nahsónt, Júda fiainak a főemberét.
11
Nahsón nemzette Szalmát, Szalmá pedig nemzette Boázt.
12
Boáz nemzette Óbédot, Óbéd nemzette Isait,
13
Isai nemzette elsőszülöttjeként Eliábot, másodikként Abinádábot, harmadikként Simát,
14
negyedikként Netanélt, ötödikként Raddajt,
15
hatodikként Ócemet, hetedikként Dávidot,
16
és nővéreiket, Cerúját és Abigailt. Cerújának három fia volt: Absaj, Jóáb és Aszáél.
17
Abigail szülte Amászát, Amászának az apja pedig az izmaeli Jeter volt.
18
Kálébnak, Hecrón fiának a feleségétől Azúbától és Jerióttól ezek a fiai születtek: Jéser, Sóbáb és Ardón.
19
Azúbá halála után Káléb elvette Efrátot, aki Húrt szülte neki.
20
Húr nemzette Úrit, Úri nemzette Becalélt.
21
Azután bement Hecrón hatvanéves korában Mákírnak, Gileád apjának a leányához, feleségül vette, és ő szülte neki Szegúbot.
22
Szegúb nemzette Jáírt, akinek huszonhárom városa volt Gileád földjén.
23
De Gesúr és Arám elvette Jáír sátorfalvait, Kenátot és falvait, hatvan várost. Ezek mind Gileád apjának, Mákírnak a fiaié voltak.
24
Hecrón halála után Káléb Efratába ment. Hecrón felesége volt Abijjá is. Ő szülte neki Ashúrt, Tekóa atyját.
25
Jerahmeélnek, Hecrón elsőszülöttjének a fiai voltak: Rám volt az elsőszülött, továbbá Búná, Óren, Ócem, és Ahijjá.
26
Jerahmeélnek egy másik felesége is volt, név szerint Atárá. Ő volt Ónám anyja.
27
Rámnak, Jerahmeél elsőszülöttjének a fiai voltak: Maac, Jámin és Éker.
28
Ónám fiai voltak Sammaj és Jádá. Sammaj fiai voltak Nádáb és Abisúr.
29
Abisúr feleségének a neve Abihail volt. Ő szülte neki Ahbánt és Mólídot.
30
Nádáb fiai voltak Szeled és Appaim. Szeled gyermektelenül halt meg.
31
Appaim fia Jisi, Jisi fia Sésán, Sésán fia pedig Ahlaj volt.
32
Jádának, Sammaj testvérének a fiai voltak Jeter és Jónátán. Jeter gyermektelenül halt meg.
33
Jónátán fiai voltak Pelet és Zázá. Ezek Jerahmeél fiai voltak.
34
Sésánnak nem voltak fiai, csak leányai. De volt Sésánnak egy Jarhá nevű egyiptomi szolgája.
35
Sésán ennek a szolgának, Jarhának adta feleségül a leányát, aki Attajt szülte neki.
36
Attaj nemzette Nátánt, és Nátán nemzette Zábádot.
37
Zábád nemzette Eflált, és Eflál nemzette Óbédot.
38
Óbéd nemzette Jéhút, és Jéhú nemzette Azarját.
39
Azarjá nemzette Helecet, és Helec nemzette Elászát.
40
Elászá nemzette Sziszmajt, és Sziszmaj nemzette Sallúmot.
41
Sallúm nemzette Jekamját, és Jekamjá nemzette Elisámát.
42
Kálébnak, Jerahmeél testvérének a fiai voltak: Mésá volt az elsőszülöttje, aki Zífnek volt az atyja; továbbá Marésának, Hebrón atyjának a fiai.
43
Hebrón fiai voltak: Kórah, Tappúah, Rekem és Sema.
44
Sema nemzette Rahamot, Jorkoám apját. Rekem nemzette Sammajt.
45
Sammaj fia Máón volt. Máón volt Bétcúr atyja.
46
Éfá, Káléb másodrangú felesége szülte Háránt, Mócát és Gázézt, és Hárán nemzette Gázézt.
47
Johdaj fiai voltak: Regem, Jótám és Gésán, Pelet, Éfá és Sáaf.
48
Káléb másodrangú felesége, Maaká szülte Sebert és Tirhanát.
49
Ő szülte még Sáafot, Madmanná atyját, Sevát, Makbéna atyját és Gibeá atyját. Káléb leánya Akszá volt.
50
Ezek voltak Káléb fiai: Ben-Húr, Efrátá elsőszülöttje, Sóbál, Kirjat-Jeárim atyja,
51
Szalmá, Betlehem atyja, Háréf, Bét-Gádér atyja.
52
Sóbálnak, Kirjat-Jeárim atyjának a fiai voltak: a hací-hamme nuhóti Háróe,
53
továbbá Kirjat-Jeárim nemzetségei, a jitriek, a pútiak, a sumátiak és a misráiak. Ezektől származtak a coráiak és az estáuliak.
54
Szalmá fiai voltak: Betlehem és a netófáiak, Atrót, Bét-Jóáb, a hací-hammánahtiak és a córiak.
55
A Jabécban lakó írástudók nemzetségei voltak a tirátiak, a simátiak és a szúkátiak. Ezek voltak a kéniek, akik Hammattól, Bét-Rékáb apjától származtak.

I. Krónikák fejezet 3

1
Ezek voltak Dávid fiai, akik Hebrónban születtek: Amnón volt az elsőszülött, a jezréeli Ahinóamtól; Dániel a második, a karmeli Abigailtól;
2
Absolon a harmadik, Maaká fia, aki Talmajnak, Gesúr királyának a leánya volt; Adónijjá a negyedik, Haggít fia;
3
Sefatjá az ötödik, Abitáltól; Jitreám a hatodik, Eglá nevű feleségétől.
4
Hatan születtek Hebrónban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott. Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodott.
5
Jeruzsálemben ez a négy született Batsúától, Ammiél leányától: Simá, Sóbáb, Nátán és Salamon.
6
Rajtuk kívül ez a kilenc: Jibhár, Elisámá és Elifelet,
7
Nógah, Nefeg és Jáfia,
8
továbbá Elisámá, Eljádá és Elifelet.
9
Ezek mind Dávid fiai voltak, másodrangú feleségeinek a fiain és a nővérükön, Támáron kívül.
10
Salamon fia volt Roboám, ennek a fia Abijjá, ennek a fia Ászá, ennek a fia Jósáfát;
11
ennek a fia Jórám, ennek a fia Ahazjá, ennek a fia Jóás,
12
ennek a fia Amacjá, ennek a fia Azarjá, ennek a fia Jótám;
13
ennek a fia Áház, ennek a fia Ezékiás, ennek a fia Manassé,
14
ennek a fia Ámón, ennek a fia Jósiás.
15
Jósiás fiai ezek voltak: Jóhanán volt az elsőszülött, Jójákim a második, Cidkijjá a harmadik, Sallúm a negyedik.
16
Jójákim fia volt Jekonjá és Cidkijjá.
17
Jekonjá fia volt Asszír, ennek a fia Sealtiél,
18
és Malkirám, Pedájá, Senaccar, Jekamjá, Hósámá és Nedabjá.
19
Pedájá fia volt Zerubbábel és Simei. Zerubbábel fiai voltak Mesullám és Hananjá, és a nővérük volt Selómít.
20
Rajtuk kívül ez az öt: Hasubá, Óhel, Berekjá, Haszadjá és Júsab-Heszed.
21
Hananjá fia volt Pelatjá és Jesajá, az ő fia volt Refájá, Arnán, Óbadjá és Sekanjá is.
22
Sekanjá utódai hatan voltak: Semajá és Semajá fiai: Hattús, Jigál, Báríah, Nearjá és Sáfát.
23
Nearjának három fia volt: Eljóénaj, Ezékiás és Azrikám.
24
Eljóénajnak hét fia volt: Hódavjáhú, Eljásíb, Pelájá, Akkúb, Jóhánán, Delájá és Anáni.

I. Krónikák fejezet 4

1
Júda fiai voltak Pérec, Hecrón, Karmi, Húr és Sóbál.
2
Sóbál fia, Reájá nemzette Jahatot, Jahat nemzette Ahúmajt és Lahadot. Ezek a córiak nemzetségei.
3
Ezeknek volt Étám az apja: Jizreel, Jismá és Jidbás. Nővérük neve Haclelpóni volt.
4
Penuél Gedór apja, Ezer pedig Húsá apja volt. Ezek Húrnak, Efráta elsőszülöttjének, Betlehem apjának a fiai.
5
Ashúrnak, Tekóa atyjának két felesége volt: Helá és Naará.
6
Naará szülte Ahuzzámot, Héfert, Témenit és az ahastáriakat. Ezek voltak Naará fiai.
7
Helá fiai voltak: Ceret, Jecóhar és Etnán.
8
Kóc nemzette Ánúbot, Haccóbébát és Aharhélnak, Hárúm fiának a nemzetségeit.
9
Jabéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jabécnak, mert ezt mondta: Bizony fájdalommal szültem őt!
10
Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért.
11
Kelúb, Súhá testvére nemzette Mehírt. Ő Estón apja.
12
Estón nemzette Bét-Ráfát, Pászéahot és Tehinnát, Ír-Náhás atyját. Ezek a rékaiak.
13
Kenaz fiai Otniél és Szerájá voltak. Otniél fia Hatat volt.
14
Meónótaj nemzette Ofrát, Szerájá nemzette Jóábot, a Gé-Harásim-beliek atyját, akik mesteremberek voltak.
15
Kálébnak, Jefunne fiának a fiai voltak: Írú, Élá és Naam. Élá fia volt Kenaz.
16
Jehallelél fiai voltak: Zíf, Zífá, Tirjá és Aszarél.
17
Ezrá fiai voltak: Jeter, Mered, Éfer és Jálón. Ennek a felesége lett terhes Mirjámmal, majd Sammajjal és Jisbáhhal, Estemóa atyjával.
18
Ennek a felesége, Jehudijjá szülte Jeredet, Gedór atyját, Hebert, Szókó atyját és Jekútiélt, Zánóah atyját. Mindezek Bitjának, a fáraó leányának az utódai, akit még Mered vett feleségül.
19
Hódijjá feleségének, Naham nővérének a fiai voltak: a geremi Keílá atyja és a maakái Estemóa.
20
Simon fiai voltak: Amnón, Rinná, Benhánán és Tilón. Jisi fia volt Zóhét és Benzóhét.
21
Júda fiának, Sélának a fiai voltak: Ér, Léká atyja, Laddá, Marésá atyja és a takácsok házának a nemzetségei Bét-Asbéában;
22
azután Jókim, meg a kózébáiak, Jóás és Száráf, akik Móábból házasodtak, de visszatértek Lehembe. Régi dolgok ezek!
23
Ezek voltak a fazekasok, Netáim és Gedérá lakói, akik a király mellett, az ő szolgálatában laktak ott.
24
Simeon fiai voltak: Nemuél, Jámin, Járib, Zerah és Saul.
25
Ennek a fia Sallum, ennek a fia Mibszám, ennek a fia Mismá volt.
26
Mismá utódai: az ő fia volt Hammuél, ennek a fia Zakkúr, ennek a fia Simei.
27
Simeinek tizenhat fia és hat leánya volt, de testvéreinek nem sok fia volt, és egész nemzetségük nem volt olyan népes, mint Júda fiaié.
28
Ezek Beérsebában, Móládában és Hacar-Súálban laktak,
29
továbbá Bilhában, Ecemben és Tóládban,
30
Betuélban, Hormában és Ciklágban,
31
Bét-Markábótban, Hacar-Szúszimban, Bét-Biriben és Saaraimban. Ezek voltak a városaik mindaddig, amíg Dávid uralkodni nem kezdett.
32
Településeik voltak: Étám és Ain, Rimmón, Tóken és Ásán; ez az öt város,
33
és mindazok a települések, amelyek ezek körül a városok körül voltak Baalig. Ezek voltak a lakóhelyeik, és volt nekik származási jegyzékük is.
34
Mesóbáb, Jamlék és Jósá, Amacjá fia,
35
Jóél és Jéhú, Jósibjá fia, aki Szerájá fia, aki Aszíél fia volt,
36
Eljóénaj, Jaakóbá, Jesóhájá, Aszájá, Adíél, Jeszímiél, Benájá
37
és Zízá, Sifi fia, aki Allón fia, aki Jedájá fia, aki Simrí fia, aki Semájá fia volt:
38
ezek a név szerint említettek nemzetségfők voltak, akiknek a családjai igen elszaporodtak.
39
Ezért elmentek Gedór felé, a völgy keleti részéig, hogy ott keressenek nyájaiknak legelőt.
40
Találtak is kövér és jó legelőt. Az a föld pedig tágas, nyugalmas és csendes volt. Azelőtt hámiak laktak ott,
41
de Ezékiásnak, Júda királyának az idejében eljöttek ezek a név szerint följegyzettek, szétverték azoknak a sátrait, és kiirtották a meúniakat, akiket ott találtak. Így van ez ma is. A helyükre telepedtek, mert ott találtak nyájaiknak legelőt.
42
És közülük, Simeon fiai közül ötszáz ember elment a Széír-hegységbe, Jisí fiainak, Pelatjának. Nearjának, Refájának és Uzzíélnek a vezetésével.
43
Levágták Amálék menekültjeinek a maradékát, és ott laknak a mai napig is.

Keresés az oldalon

Kapcsolat

Ha üzenetet szeretne küldeni a szerkesztőnek, töltse ki az űrlapot!

Események

Események nem találhatóak